Cont..

Stony Stratford Bowls Club, Ancell Trust Sports Ground, Ostlers Lane,Stony Stratford MK11 1AR  Telephone: 01908 565659